Vedtekter

Dette er fra 2014. Er det gjort endringer siden det?

Ungdomsutvalgets vedtekter

Vedtektene er utarbeidet av Ungdomsutvalget og bystyret i Porsgrunn kommune.

Justeringer og redaksjonelle endringer kan forekomme uten at de blir innarbeidet i vedtektene, om Ungdomsutvalget ser at det er det beste for videre arbeid og utvikling.  Det politiske miljøet/v ordfører skal orienteres om disse justeringene.

Vedtekter
§ 1.
Formål

Ungdomsutvalget skal opptre politisk og religiøst nøytrale. Alle arrangementer i regi av Ungdomsutvalget skal være rusfrie. Ungdomsutvalget arbeider etter verdigrunnlaget i Porsgrunns-modellen.

Gjennom vårt arbeid ønsker Ungdomsutvalget at:

 1. Barn og unge skal oppleve seg som medborgere, med ansvar for eget liv og kunne ha mulighet til å ha innflytelse på saker i nærmiljø og kommune som er av betydning for dem.
 2. Barn og unge skal føle en tilhørighet til samfunnet, og vokse opp med en kultur for at aktiv deltagelse i lokalsamfunnet nytter.
 3. Voksnes holdninger til barn og unge skal endre seg gjennom at de erfarer at barn og unge er kompetente.
 4. Alle barn og unge skal oppleve å bli sett og hørt.

 

§ 2. Oppgaver

 1. Ungdomsutvalget kan uttale seg om saker som er viktige for barn og unge som er til behandling i administrasjon, hovedutvalg og formannskap.
 2. Ungdomsutvalget kan selv ta initiativ til saker i tillegg til de saker som er til behandling i administrasjon, hovedutvalg og formannskap.
 3. Ungdomsutvalget fordeler bevilgede midler til tiltak for barn og unge, herunder fritidstiltak, rusforebyggende og kriminalitetsforebyggende tiltak, så lenge arrangementet arrangeres for ungdom (Arrangementet bør arrangeres av ungdom).
 4. Hovedutvalgsleder eller ordfører kan innkalle representanter fra Ungdomsutvalget til møter i hovedutvalg, bystyre eller formannskap med talerett ved behov. Ungdomsutvalgets leder kan be ordfører eller hovedutvalgsleder om å få møte med talerett i bystyre, formannskap eller hovedutvalg.

 

§ 3.  Sammensetning og valg

3.1 Funksjonstid og alder

Ungdomsutvalgets medlemmer velges rett etter skolestart, og kan være skolens representanter gjennom hele ungdomskolen og videregående. Ungdomsutvalgets medlemmer skal være under 23 år.

Ved spesielle situasjoner som frafall, kan nestleder tre inn i lederens rolle frem til neste valg og sitte på sitt verv frem til neste årsmøte.

3.2 Sammensetning
Ungdomsutvalget skal ha følgende sammensetning:

 • To representanter fra hver av de seks ungdomsskolene i Porsgrunn. Ingen varaer.
 • Inntil 5 representanter fra Porsgrunn videregående
 • Inntil 2 oversittere med observatørstatus. Tidligere medlemmer med erfaring.
 • Inntil 4 medlemmer som er bosatt i Porsgrunn som er interessert i Ungdomsutvalgets arbeid

Nye representanter fra skolene skal helst gå i 8., 9. eller 1. klasse.

3.3 Valg til Ungdomsutvalget

Om paraplyrådene PIR, PMR og PUR ønsker å stille med representanter som medlemmer i Ungdomsutvalget, utpekes disse av rådene selv.

Ungdomsutvalgets medlemmer bør representere elevrådet. Elevrådet avgjør selv om det er hensiktsmessig å velge andre enn de tillitsvalgte på enkeltskolene.

Rekruttering foregår rett etter skolestart i august. Representanter som sitter i Ungdomsutvalget har ansvaret for rekruttering fra egen skole. Representantene kan representere sin skole gjennom hele ungdomsskolen og videregående.

Valg gjennomføres under årsmøtet, som skal avholdes mellom september og november hvert år, etter endt rekrutteringsprosess. Ungdomsutvalget går i gjennom egne grunndokumenter, samt evaluere eget arbeid gjennom år som har gått.

Ungdomsutvalget konstituerer seg selv med leder, nestleder, styre, sekretær og oversittere.

3.4 Styret i Ungdomsutvalget

Det velges ved hvert årsmøte et styre bestående av leder, nestleder, sekretær og 3 styremedlemmer. Disse opptrer (i hovedsak, leder og nestleder) utad på vegne av Ungdomsutvalget. Alle vervene har stemmerett. Det velges også 3 oversittere, men disse har ikke stemmerett.

3.5 Gruppearbeid

Ungdomsutvalget bestemmer selv om det skal opprettes grupper som kan arbeide med aktuelle og tidkrevende saker. Om dette er tilfelle, må Ungdomsutvalget avgjøre om gruppene skal ha egne midler til fordeling og egne budsjetter.

 

§ 4. Organisering av Ungdomsutvalgets arbeid

4.1 Møter i ungdomsutvalget

Møtene kan holdes i forkant av møter i hovedutvalg og formannskap. Om aktuelle saker kommer opp, vil styret eller hele utvalget avholde et hastemøte og avgjøre om en uttalelse eller deltagelse er nødvendig. Det legges opp til å avholde møter 1 gang per måned, og det bør settes en møteplan for periodene.

4.2 Møteinnkalling og forberedelse

Innkalling sendes fra Ungdomsutvalgets leder 2 uker før møtet. Leder holder oppvekstkoordinator orientert. Saker som skal behandles i Ungdomsutvalget bør sendes til leder 2 uker før fastsatt møtedato. Møter skal helst holdes hver tredje uke.

4.3 Gjennomføring av møtene

Møtene ledes av Ungdomsutvalgets leder. Ved behov avholdes forberedende styremøte.

Oppvekstkoordinator, representanter fra kulturetaten, skoleetaten og administrasjonen kan møte ved behov.

4.4 Møter i bydelene

I tråd med Porsgrunn-modellens intensjoner og opplæringsloven, vektlegger Ungdomsutvalget at det skal samarbeides med hver enkelt skole og bydel. Ungdomsutvalget skal arbeide med saker som gjelder oppvekstmiljøet i hver enkelt bydel. Ungdomsutvalget bør samarbeide med fritidssentrene, frivillige lag og organisasjoner eller andre barne- og ungdomstiltak i bydelene.

Hver enkelt representant kan få ansvaret for å følge opp arbeidet som foregår i hver enkelt bydel, ved for eksempel dialogkonferanser.

Barn og unge i hver enkelt bydel kan selv vurdere om de ønsker å formalisere samarbeidet gjennom et lokalt barne- og ungdomsutvalg e.l

4.5 Medlemsdeltakelse

Hvis et medlem er borte 3 ganger i løpet av et år uten gyldig grunn, blir dette medlemmet automatisk forvist fra Ungdomsutvalget.

 

§ 5. Opplæring og økonomi

Ved konstituering av nytt Ungdomsutvalg, gjennomføres det opplæring som skal gi medlemmene nødvendig kunnskap om overordnede planer, kommunal saksbehandling, aktuelt lovverk, taushetsbestemmelser mm.

Ungdomsutvalget disponerer midler i henhold til. vedtatt handlingsplan. Disse midlene vil i noen grad ligge på budsjettene til de enkelte etater, men disponeres etter vedtak i Ungdomsutvalget.

Ungdomsutvalgets medlemmer vil få dekket reiseutgifter i forbindelse med Ungdomsutvalgets møter, ved fremleggelse av reiseregning.

 

§ 6. Design og uttrykk

Ungdomsutvalget skal følge en designmanual for egne dokumenter, egen hjemmeside mm. Skrifttypen Century School og logo skal benyttes.

 

§ 7. Endring av vedtekter

Vedtektene tas opp til vurdering hvert år ved årsmøtet. I tillegg skal det foretas en egenevaluering av arbeidet.

Vedtektsendringer kan kun vedtas av bystyret i samarbeid med Ungdomsutvalget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *